Programy školy

Vzdělávací programy - aktivity
Kompletní programy

Programy

Vzdělávací programy odpovídají nejnovějším poznatkům vědních disciplín, jejichž základy a praktické využití má vzdělávání zprostředkovat přiměřeně věku a rozvoji vzdělávaného. Školní vzdělávací program (ŠVP) je dokument, který je vytvářen pedagogickými zaměstnanci každé školy.

Aktivity

Naše škola se soustavně stará o mimoškolní činnost žáků, která se zaměřuje na rozvoj komunikačních dovedností, na sport a pohyb, ale také na rozvoj estetického cítění a manuálních dovedností.

d

Programy

Vzdělávací programy

Ve třídách naší školy jsou nižší počty žáků, než v běžných základních školách, minimální počet je 6 žáků  a maximální počet je 14 žáků . Učitel má možnost volit individuální přístup s respektováním potřeb každého dítěte, lze volit pomalejší tempo s prodlouženým výkladem, častým opakováním učiva a použitím názorných pomůcek v co největším rozsahu. Pochvala a povzbuzení je samozřejmostí. Dítě tak často vůbec poprvé zažívá pocit úspěchu, což vede k posílení jeho sebedůvěry a motivace k další práci.

ŠVP ZV – „Společně vše dokážeme“

Školní vzdělávací program – základní vzdělání. Motivační název: Společně vše dokážeme. Kompletní dokument.

ŠVP ZV–LMP – „Učíme se pro život“

Školní vzdělávací program – základní vzdělání podle přílohy LMP. Na druhém stupni ZŠ praktické. Kompletní dokument.

ŠVP ZŠS – „Škola hrou I“

Školní vzdělávací program pro základní školy speciální a rehabilitační třídy. Kompletní dokument.

ŠVP ZŠS – „Škola hrou II“

Školní vzdělávací program pro základní školy speciální a rehabilitační třídy. Kompletní dokument.

l

ŠVP PV „Svět je místo pro mě“

Školní vzdělávací program přípravné třídy základní školy dle RVP předškolního vzdělání. Kompletní dokument.

ŠVP ŠD „I my budeme jednou dospělí“

Školní vzdělávací program školní družiny. Motivační název: I my budeme jednou dospělí. Kompletní dokument.

O zařazení a přeřazení žáka do třídy nebo školy zřízené dle § 16, odst.9, ŠZ rozhoduje ředitel školy na základě doporučení  školského poradenského zařízení /  pedagogicko psychologická poradna a speciálně pedagogické centrum / a se souhlasem zákonných zástupců dítěte.

Aktivity

Zájmové kroužky

Naše škola poskytuje mnoho zájmových kroužků a aktivit.

y

Komunikační a řečnický kroužek

Komunikační a řečnické kroužky máme dva…

Počítačový

Brzo doplníme…

Sportovní

Brzo doplníme…

v

LOGO hrátky

Brzo doplníme…

Canisterapie

Léčebný kontakt psa a člověka. Pes už svou přítomností dokáže vyvolat dobrou náladu všude tam, kde je jí nedostatek. 

Keramický

V tomto velmi oblíbeném kroužku se děti naučí pracovat s hlínou, tvořit pěkné a netradiční výrobky a seznámí se s modelářskými technikami.

Kreativ

Brzo doplníme…

Doučování na PC

Brzo doplníme…

Další pravidelné aktivity

  • soutěže v lehké atletice, kopané, stolním tenisu, soft tenisu, vybíjené
  • plavecké a lyžařské závody, přespolní běh, účast na běhu T. Foxe
  • dopravní soutěže, jízda zručnosti na kole
  • výtvarné soutěže

Žáků

školních programů

tříd

let existence naší školy

Buďte v kontaktu

Adresa: Fučíkova 312/10, Jeseník 790 01

Telefon: (+420) 606 739 224

Email: reditel@zsjes.cz

Školní hodiny: 8.00 – 16.00

Nediskriminace

V naší základní a mateřské škole se snažíme vychovávat k toleranci a respektu. Posilovat sebevědomí dětí z hlediska jejich identity. Podporujeme děti, aby se stavěly předsudkům a diskriminaci.