Technické pomůcky a programová podpora Mgr. Jaromír Maštalíř, Ph.D.

V Jeseníku dne 3. května proběhl odborný seminář, který byl zaměřený na jednu z nejdynamičtěji se rozvíjejících oblastí AAK, tvořenou pomůckami technické povahy a speciálními programy.

V průběhu semináře nás p. Maštalíř seznámil s vybranými hi-tech prostředky – komunikátory, speciálně upravenými hardwary (trackball, klávesnice, eye tracker), držáky, spínači apod.

Rovněž nám byly představeny speciální programy určené pro komunikaci, diagnostiku a výuku. Software zaměřený na vytváření a tisk komunikačních šablon, tabulek či knih.

Součástí semináře byla i bohatá diskuze nad výhodami a limity těchto hi-tech prostředků v praxi a diagnostickými hledisky (ne)vhodnosti jejich volby ve vazbě na vybrané cílové skupiny jedinců s komplexními komunikačními potřebami.

Významná část semináře byla věnována prakticky si vybrané pomůcky a programy vyzkoušet na vlastní kůži a tuto zkušenost reflektovat ve vazbě na své pracoviště a žáky.

Seminář byl pro nás všechny zúčastněné velmi přínosný a zajímavý.

Jana Mrázová

Přednášející Jaromír Maštalíř představuje na semináři pedagogům oblast AAK