O nás

Naše škola
Programy a aktivity školy

Mise

Zaměření

Naše škola je zřízena dle §16, odst. 9 ŠZ, to znamená, že jsou zde vzděláváni žáci s mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, závažnými vadami řeči, závažnými vývojovými poruchami učení, závažnými vývojovými poruchami chování, souběžným postižením více vadami nebo autismem.

Jak se k nám mohou žáci dostat? Na základě žádosti zákonného zástupce a doporučení školského poradenského zařízení (ped.-psychologické poradny, speciálně pedagogického centra).

Naše škola v současné době poskytuje vzdělávání žákům v těchto vzdělávacích programech: ŠVP ZV, Společně vše dokážeme, ŠVP ZŠS Škola hrou I, ŠVP ZŠS Škola hrou II a ve speciální třídě MŠ je ŠVP PV Svět je místo pro mě.

Škola se nachází ve čtyřech budovách, z nichž budovy na Fučíkově ul. a ve Vlčicích jsou částečně bezbariérové (bezbariérový vstup, pohyb v přízemí, bezbariérové sociální zařízení). Prostory na Dukelské ul. jsou zcela bezbariérové. Budova Rudná není bezbariérová, je postavena ve svahovitém terénu.

Rádi zde uvítáme všechny děti a žáky, kteří budou naší pomoc potřebovat a budou našich služeb využívat.

Slovo

Od našeho ředitele

„Milí žáci, uděláme vše proto, aby se vám v naší – vaší škole líbilo, abyste zde byli spokojeni, měli spoustu kamarádů, učitelů, kteří vás naučí mnoho nového a postupně vás připraví na vaše budoucí povolání. Zkrátka chceme takovou školu, do které se budete rádi vracet a na kterou budete celý život vzpomínat.

– Zdeněk Bílek

Historie

   Historie naší školy

Zvláštní škola v Jeseníku byla založena v roce 1956. Měla jednu třídu se 16-ti žáky. V roce 1959 byla škola přestěhována již se 3 třídami do budovy na Fučíkové ulici, kde sídlí dodnes. Od roku 1976 do roku 1996 byla školou internátní a sloužila tak potřebám celého Jesenicka i vzdálenějšího Javornicka.

Ve školním roce 1992/93 byla zřízena první třída pomocné školy se 6 žáky, v následujícím roce pak přibyla další třída s 8 žáky. Vzhledem k narůstajícímu počtu tříd a omezené kapacitě budovy na Fučíkova ulici bylo třeba rozšířit prostory o další budovu na Rudné ulici. Od roku 1993 zde byl umístěn internát školy a čtyři třídy. Ke dni 30. 6. 1996 byl internát zrušen a v jeho prostorách byly zřízeny další 3 třídy.

K 1. 9. 1994 byl otevřen pokusně na dobu jednoho roku 1. ročník přípravného stupně pomocné školy v prostorách Ústavu sociální péče pro mládež v Jeseníku. Do třídy bylo zařazeno 7 žáků, klientů ústavu, s nimiž pracovala jedna učitelka a pomocná vychovatelka. Vzhledem k pozitivnímu výsledku tato třída již zůstala a v roce 1996 k ní přibyla ještě jedna taková třída, sloužící potřebám dětí s těžkým mentálním a kombinovaným postižením.

Od 1. 9. 1998 došlo ke změně názvu školy na Zvláštní škola a Pomocná škola Jeseník.

Od 1. 1. 1999 je škola právním subjektem.

1. 9. 2004 změna názvu na Speciální školy Jeseník.

1. 9. 2005 změna názvu na Základní škola Jeseník, Fučíkova 312.

1. 1. 2011 došlo ke sloučení Základní školy Jeseník, Fučíkova 312 a Základní školy Vlčice. Sloučením došlo k těmto organizačním změnám:

  • Nástupnickou organizací je Základní škola Jeseník, Fučíkova 312
  • Zánik samostatnosti ZŠ Vlčice
  • Bývalá ZŠ Vlčice je odloučeným pracovištěm Základní školy Jeseník, Fučíkova 312

Žáků

školních programů

tříd

let existence naší školy

Buďte v kontaktu

Adresa: Fučíkova 312/10, Jeseník 790 01

Telefon: (+420) 606 739 224

Email: reditel@zsjes.cz

Školní hodiny: 8.00 – 16.00

Nediskriminace

V naší základní a mateřské škole se snažíme vychovávat k toleranci a respektu. Posilovat sebevědomí dětí z hlediska jejich identity. Podporujeme děti, aby se stavěly předsudkům a diskriminaci.