ZŠ A MŠ Jeseník, Fučíkova

Mateřská škola

„Hra je radost. Učení při hře je radostné učení“. Jan Ámos Komenský.

Kdo jsme

 

Základní škola

a Mateřská škola Jeseník,

Fučíkova 312

Jsme odloučená pracoviště: budova Rudná 383 a Vlčice 3. Mateřskou školu navštěvují děti ve věku 3-7 let se speciálními vzdělávacími potřebami, tzn. děti se souběžným postižením více vadami, mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, vadami řeči, s autismem a vývojovými poruchami chování. MŠ má zpracovaný Školní vzdělávací program s názvem „Svět je místo pro mě“. V případě potřeby je jednotlivým žákům vypracován „Individuální výchovně vzdělávací plán“, který je vytvářen na základě vyšetření a doporučení SPC a žádosti zákonných zástupců.

Mise

Poslání mateřské školy

S ohledem na důležitou a neopakovatelnou etapu života každého dítěte, mateřská škola poskytuje takové vzdělávání, aby děti byly připraveny, podle svých možností, pro další život.  Mateřská škola vytváří pro děti se speciálními potřebami bezpečné a podnětné prostředí a dostatek hravých činností pro jejich tělesný, psychický i sociální rozvoj. Vytváří prostředí se systematickou individuální i kolektivní prací tak, aby každý den byl pro děti radostný, aby každý z nich mohl nalézt a rozvinout svůj potenciál.

Naše škola

Mateřská škola zajišťuje

 • stravování dětí a celodenní pitný režim
 • vybavení pro odpočinek a relaxační činnosti dětí
Psychosociální podmínky
 • vytváření bezpečného prostředí pro spokojený pobyt v MŠ
 • respektování potřeb dětí
 • individuální přístup k dětem s ohledem na jejich postižení
 • podpora kamarádství
 • jasné a srozumitelné pokyny
 • preference pozitivního hodnocení a ocenění
 • Adaptační doba – s možností návštěv po kratších časových úsecích
Co nabízíme
 • Logopedie
 • Grafomotorika
 • Bazální stimulace
 • Muzikoterapie
 • Canisterapie
 • Práce na počítači
 • Alternativní komunikace
 • Míčková facilitace
 • Snoezelen – relaxační místnost
Orientační režim dne mateřské školy
 1. přivítání, možnost volného výběru hraček, individuální činnost
 2. společné cvičení, hudebně pohybová cvičení
 3. hygiena
 4. dopolední činnosti, individuální činnost, terapie
 5. převlékání, pobyt venku, hygiena
 6. odpočinkové a relaxační činnosti, hygiena
 7. svačina
 8. volné nebo řízené (individuální) činnost

Akce související s výchovně vzdělávací činností

 • dopolední pobyty v městském parku
 • návštěvy v muzeu
 • návštěva kina a divadla
 • vánoční besídka
 • oslava Dne matek
 • školní výlet

S kým nejčastěji spolupracujeme

 • MěÚ Jeseník – odbor sociálních věcí
 • PPP, SPC – poradenská pomoc, diagnostika
 • JAN Olomouc – společnost pro rannou péči
 • Zdravotnická zařízení
 • Dětský domov Jeseník – řešení problematiky vzdělávání
 • MKZ – kulturní akce
 • ZŠ Česká Ves-školní jídelna – zajištění stravování dětí

O děti se starají

 • vedení školy
 • 2 učitelky – spec. pedagog
 • pedagogický asistent
 • uklízečka, pracovnice provozu
 • školník

Provoz mateřské školy

7.00 – 15.00 hodin

Budeme rádi, když nás po dohodě s vedením školy navštívíte.
Těší se na Vás tým mateřské školy.

Kde nás najdete

Budova Rudná

Rudná 383/10, Jeseník 790 01

Kontakt Rudná

770 141 088

Budova Vlčice

Vlčice 3, Vlčice 790 65

Kontakt Vlčice

770 142 018

Prohlídka školy

Články

Kontakty

Ředitelství

Základní škola a Mateřská škola Jeseník

Adresa

Fučíkova 312/10, Jeseník 790 01

Telefon

606 739 224

E-mail

reditel@zsjes.cz

Školní hodiny

8.00 – 16.00

tříd

Žáků

školních programů

let existence naší školy