Zvláštní škola v Jeseníku byla založena v roce 1956. Měla jednu třídu se 16ti žáky. V roce 1959 byla škola přestěhována již se 3 třídami do budovy na Fučíkové ulici, kde sídlí dodnes. Od roku 1976 do roku 1996 byla školou internátní a sloužila tak potřebám celého jesenicka i vzdálenějšího javornicka.

Ve školním roce 1992/93 byla zřízena první třída pomocné školy se 6 žáky, v následujícím roce pak přibyla další třída s 8 žáky.

Vzhledem k narůstajícímu počtu tříd a omezené kapacitě budovy na Fučíkova ulici bylo třeba rozšířit prostory o další budovu na Rudné ulici. Od roku 1993 zde byl umístěn internát školy a čtyři třídy.

Ke dni 30. 6. 1996 byl internát zrušen a v jeho prostorách byly zřízeny další 3 třídy.

K 1. 9. 1994 byl otevřen pokusně na dobu jednoho roku 1. ročník přípravného stupně pomocné školy
v prostorách Ústavu sociální péče pro mládež v Jeseníku. Do třídy bylo zařazeno 7 žáků, klientů ústavu,
s nimiž pracovala jedna učitelka a pomocná vychovatelka. Vzhledem k pozitivnímu výsledku tato třída již zůstala a v roce 1996 k ní přibyla ješte jedna taková třída, sloužící potřebám dětí s těžkým mentálním
a kombinovaným postižením.

Od 1.9.1998 došlo ke změně názvu školy na Zvláštní škola a Pomocná škola Jeseník.

Od 1.1.1999 je škola právním subjektem.

1.9.2004 změna názvu na Speciální školy Jeseník

1.9.2005 změna názvu na Základní škola Jeseník, Fučíkova 312

1. 1. 2011 došlo ke sloučení Základní školy Jeseník, Fučíkova 312 a Základní školy Vlčice. Sloučením došlo
k těmto organizačním změnám:

  • Nástupnickou organizací je Základní škola Jeseník, Fučíkova 312
  • Zánik samostatnosti ZŠ Vlčice
  • Bývalá ZŠ Vlčice je odloučeným pracovištěm Základní školy Jeseník, Fučíkova 312